TRANG CHỦ TUYẾN ĐƯỜNG HƯỚNG DẪN
VIDEO HƯỚNG DẪN

Hướng dẫn Lấy tọa độ trên Google map

Cập nhật chi tiết khối lượng thiết bị

Cập nhật thông tin kiểm tra hạng mục tài sản